اخبار و اعلامیه ها

در این فرآیند از کاتالیست زیگلرناتا (Ticl4)   بر پایه Mgcl2 استفاده می شود . پودر این کاتالیست همراه با روغن و گریس مخلوط شده و زیر درجه حرارت c10 نگه داری می شود . سپس کاتالیست همراه در ماده کمکی تیل. و Donor در ظرف BL-1032 توسط همزن A-1032 مخلوط گشته زمان اقامت در این […]