پیشرفت پروژه

ورود ماشین آلات به سایت
تخلیه ماشین آلات در سایت
ورود مخازن کروی کوچک
شروع عملیات ساخت مخازن آب ذخیره
شروع عملیات احداث پایه های سیلوهای ذخیره مواد تولید
شروع ساخت مخازن کروی تحت فشار جهت ذخیره سازی خوراک واحد
شروع عملیات ساخت ساختمان اصلی تولید
پیشرفت عملیات ساخت مخازن آب ذخیره
شروع عملیات ساخت اتاق کنترل و پیشرفت ساخت مخازن کروی
شروع عملیات پایپینگ آب
پیشرفت عملیات ساخت ستونهای سیلوهای مواد تولیدی
پیشرفت عملیات احداث مخازن کروی خوراک
پیشرفت ساختمان اصلی تولید و نصب همزمان ماشین آلات
پیشرفت عملیات ساخت اتاق کنترل و پیشرفت ساخت مخازن کروی خوراک
شروع عملیات ساختمان آزمایشگاه
عملیات نصب مخازن مواد تولیدی
ادامه عملیات نصب سیلوهای مواد تولیدی
ادامه عملیات پایپینگ آب
احداث ساختمان آتش نشانی
ادامه ساخت ساختمان اصلی تولید
شروع احداث ساختمان توزیع برق
نصب همزمان تجهیزات و عملیات تکمیل ساختمان اصلی تولید
ادامه عملیات احداث خطوط پایپینگ
ادامه احداث خطوط پایپینگ
احداث خطوط پایپینگ
ادامه نصب تجهیزات در ساختمان اصلی تولید
ادامه احداث ساختمان اصلی تولید و نصب ماشین آلات
احداث ساختمان های جانبی تولید و نصب ماشین آلات
نصب ماشین آلات
ادامه ساخت مخازن آب ذخیره
ادامه عملیات ساختمان اصلی تولید
ادامه عملیات احداث خطوط پایپینگ
ادامه ساخت مخازن کروی خوراک
شروع عملیات ساخت دو دستگاه مخازن کروی ذخیره خوراک واحد تولیدی هر یک به قطر ۲۲ متر و گنجایش ۵۰۰۰ متر مکعب پروپیلن و هر یک بوزن ۷۴۰ تن
ادامه احداث مخازن کروی ذخیره خوراک
احداث ساختمان افزودنی ها
ادامه ساخت ساختمان اصلی و نصب همزمان ماشین آلات
شروع عملیات احداث پمپ خانه
نصب ماشین آلات در ساختمان افزودنی ها
نصب تجهیزات در ساختمان افزودنی ها
ادامه ساخت ساختمان اصلی تولید و نصب همزمان ماشین آلات
ادامه ساخت ساختمان اصلی و ساختمان های جانبی تولید
ادامه عملیات پایپینگ
پیشرفت عملیات پایپینگ
پیشرفت ساختمان آتش نشانی
ادامه نصب تجهیزات
پیشرفت ساختمان اتاق کنترل و ساختمان توزیع برق
نصب تجهیزات در ساختمان اصلی تولید
نصب روزانه تجهیزات بیشتر در سایت
پیشرفت روزانه در عملیات پایپینگ
ادامه احداث و نصب ماشین آلات
پیشرفت پایپینگ