رویدادها

تصاویر زیر مربوط به شروع عملیات کلنگ زنی می باشد.

 


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9